Master Glass

 

Size 

반도체 Wafer용 마스터글라스   0.5세대용 마스터글라스   2세대용 마스터글라스   3세대용 마스터글라스
- 크기: 350 x 350mm (± 0.8mm)
- 두께: 3mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 10um (± 3µm)
- dot 간격: 10mm
- dot 영역: 320 x 320
- Accuracy: 3um total pitch
- 크기: 180 × 180mm (± 0.8mm)
- 두께: 3mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 10µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 150 × 150
- Accuracy: 3um total pitch
- 크기: 355 × 431mm (± 0.8mm)
- 두께: 3mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 40µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 325 × 400
- Accuracy: 3um total pitch
- 크기: 508 × 609mm(± 0.8mm)
- 두께: 4.8mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 40µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 475 × 575
- Accuracy: 3um total pitch
             
3.5세대용 마스터글라스   4세대용 마스터글라스        
         
- 크기: 609 × 711mm (± 0.8mm)
- 두께: 4.8mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 40µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 575 × 675
- Accuracy: 4um total pitch
  - 크기: 609 × 812mm (± 0.8mm)
- 두께: 4.8mm (± 0.1mm)
- 평탄도: 40µm (± 3µm)
- dot 간격: 25mm
- dot 영역: 575 × 775
- Accuracy: 4um total pitch
       
         


모든 제품은 검사 성적서가 제공되며 각 점의 위치에러값은 엑셀 데이터로 제공됩니다.